Resources

Home
Resources

Trang cung cấp những tư liệu hữu ích như tài liệu tập huấn, bộ công cụ, các sản phẩm nghe nhìn và thiết kế, báo cáo, vv… để bạn có thể nghiên cứu và tham khảo cho các hoạt động nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội, đặc biệt là thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng, chống mua bán người tại Việt Nam.

Sổ tay thanh niên về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn

Cuốn Sổ tay này được xây dựng để nhằm trang bị cho những người trẻ tuổi thông tin hữu ích cho việc phòng, chống mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn. Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ sử dung thông tin của cuốn Sổ tay này một cách phù hợp, hiệu quả để giúp cho bản thân và gia đình, bạn bè những người thân quen, những người có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Let's make a change!
Digital resources on Forum Theatre

A digital manual on Forum Theatre that equip yourself with the skills to create change in your community and prevent social problems through imagining and rehearsing alternatives. The manual includes the Forum Theatre Handbook and a series of supplementary videos that explain the basics of Forum Theatre.

Forum theatre handbook
Forum theatre: 'True' is interesting
Forum theatre: Who has the power?
Forum theatre: Who is the MC?
Forum theatre: The shape of a performance
Introduction on forum theatre